Teenused

Mida pakume?

Täis- ja osakoormate transpordi korraldamine Euroopa suunal. Suurima iganädalase mahuga veosuunad on Poola, Tsehhi, Saksamaa Omame pikaajalisi kogemusi ning meil on lai partnerite võrgustik, mille abil saame aidata oma kliente transpordiga  kõikjal Euroopas . Pakume klientidele uksest ukseni teenust täislahendusena. Lahendame ka kõige keerulisemad probleemid ja tagame  oma klientidele kiire ja usaldusväärse  kaupade tarne soovitud suunale.  

Tasub teada

Hinnapakkumise arvestuse aluseks autoveol  on Kliendi päringus toodud kauba kogus, mõõtmed ja kaal. Veotasu arvestatakse mahukaalu või reaalkaalu alusel, olenevalt sellest, mis on suurem.
Lubatud maksimaalne kauba kaal on 24 tonni,  veos võib võtta  enda alla kuni 13,6 ldm kaubaruumi.( tavatent)
Lubatud maksimaalne kaal võib varieeruda vastavalt haagise tüüpidele.

Osakoormate puhul:
1 EUR-alus = 740 kg, 1 FIN-alus = 900 kg, 1 LDM = 1850 kg, 1 m³ = 333 kg.

Hinnapäringus  toodud andmed on hinnapakkumise aluseks. Muuduste korral korrigeeritakse veohind vastavalt kaubakoguse suurenemisele või vähenemisele  seotud kuludega.
Lõpliku veotasu arvestuses on  aluseks saadetise tegelikud andmed.

Mittetäieliku veose korral on  Sakri Transport OÜ-l õigus nõuda kokkulepitud veoteenuste kogumakumust.

Sakri Transport OÜ juhindub oma tegevuses CMR konventsioonist ja Eesti seadusandlusest.Lepingust tõusetunud vaidlused lahendatakse Eesti kohtus.

Sakri Transport OÜ-l on kõigi veo- ja ekspedeerimislepingud tulenevate nõuete ning varasemate nõuete tagamiseks pandiõigus veosele koos saatedokumentiga.

Kahjudega seonduv

Kauba transpordil tekkinud kauba kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu. Vedaja vastutuse eest ei pea klient (kauba omanik) eraldi maksma, see sisaldub juba veohinnas.

 

Logistikaga on seotud neli kahjukindlustuse liiki:

Ekspedeerija kahjukindlustus

 

Lähtutakse Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustest. Ekspedeerija kohustus on hüvitada kliendile kahju ulatuses, mis seondub kokkulepitud veovahendi liigiga. Ekspedeerija vastutus vahendajana on piiratud 50 000 SDR-iga iga lepingu kohta. SDR (Special Drawing Rights) on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik. Ekspedeerija poolt makstav hüvitis maanteeveol ei või ületada: kauba kohaletoimetamisega viivitamise korral eelnevalt lepingus kokkulepitud veorahale või muule hüvitisele vastavat summat; kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise või kauba kahjustumise korral 8,33 SDR-i kaotsiläinud, vähenenud väärtusega või kahjustunud kauba iga brutokilogrammi kohta.

 

Vedaja vastutuskindlustus

 

Vedaja vastutuskindlustus sõltub veovahendi liigist. Siseriiklikele autovedudele kohandub VÕS, rahvusvahelistele CMR konventsioon. Autotranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR kauba brutokilogrammi kohta (CMR kindlustus). Õhuvedude puhul lähtutakse EU seadusandlusest, kusjuures õhutranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 19 SDR kauba brutokilogrammi kohta (AWB kindlustus). Merevedude korral kohaldub kaubandusliku meresõidu õigus. Meretranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 2 SDR kauba brutokilogrammi kohta või 666,67 ühiku kohta (B/L kindlustus).

 

Ladustatava kauba varakindlustus

 

Hoidja kindlustab laos olevad hoiuleandja kaubad, kindlustuskaitse kehtib kogu ladustamisperioodi jooksul. Veosekindlustus ehk transporditava kauba varakindlustus
 Esimesed kolm kindlustusliiki on sõlmitud teenuse osutajate poolt nende tegevusega seotud riskide vastu. Antud vastutused on aga rahaliselt piiratud ja teatud juhtudel välistatud.

 

Veosekindlustus

 

tagab kahju täieliku hüvitamise. Veosekindlustus on täiendav vabatahtlik kaubakindlustus, mis erinevalt vedaja piiratud vastutusest katab kogu veoprotsessi käigus võimaliku tekkiva kaubakahju. Kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele. Võimalik on sõlmida kas ühe veose kindlustamise leping ehk üksikpoliis või pikaajaline leping ehk avatud poliis mitme veose vedamiseks. Selline poliis sõlmitakse tavaliselt üheks aastaks. Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu. Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) poolt väljatöötatud klauslitele (Institute Cargo Clauses – ICC). Kliendi soovil vormistame kliendi nimel täiendava kaubakindlustuse. Meie kindlustuspartner Eestis kõrgelt tunnustatud kindlustusfirma ERGO Insurance SE.

SAKRI TRANSPORT OÜ

Reg.nr. 14556505
KMKR nr.EE102095081
Lõõtsa 5, 50109 Tartu, Tartumaa
SEB: EE611010220273930227
Swedbank:EE512200221070026343
LHV: EE877700771005614607